Uppdatering 220905

Halva byggtiden av Västlänken har gått. Pengarna är slut i flera av deletapperna och bygget är försenat i flera år.

Västlänkens ökade kostnader kan drabba göteborgarna, ingen politiskt parti har i dagsläget svar på hur mycket.

Caroline Thelning
Tidigare ordförande VSF

Bild från bygget vid Haga augusti 2022. Foto: Nicklas Lindbeck.

Västlänken – sämre pendeltrafik för alla

Västlänken sägs avlasta Centralstationen och öka kapaciteten för järnvägstrafiken till och från Göteborg, som kommer bli smidigare, enklare och snabbare. Sanningen är dock att kapacitetsbristen ligger på banorna in till Göteborg; man gräver på fel ställe.

Västlänken är tänkt som en utbyggnad av pendeltrafiken till och från Göteborg, för att öka kapaciteten på Centralstationen. För göteborgare som vill åka kollektivt kommer den ordinarie kollektivtrafiken fortfarande vara smidigare även om Västlänken färdigställs.

Ett av de största frågetecknen kring Västlänken är varför den påstås höja kapaciteten för Centralstationen och för tågpendlingen. I rapporten ”Miljökonsekvensbeskrivningen”, utförd av Göteborgs Stad 2014, konstaterar utredarna att kapacitetsproblemen ligger ute på de stora banorna in till Göteborg. Västlänken är en lokal järnvägsslinga under Göteborg, som alltså inte påverkar kapaciteten. Den påstådda kapacitetsökningen har visat sig vara en efterhandskonstruktion. När GP talade med Trafikverkets kapacitetscenter, visar det sig att syftet aldrig har varit att siffrorna skulle användas för att illustrera någon form av kapacitetsökning.

Det ingick aldrig i vårt uppdrag. Vi hade redan ett politiskt beslut när de här siffrorna togs fram: Västlänken ska byggas, sa Bengt Palm på Trafikverkets kapacitetscenter.

Ett av de hetaste samtalsämnena kring Västlänken är den nya planerade stationen i Haga. Den skulle kunna sägas tillföra fler problem än den löser, då den utgör en omväg för alla pendeltåg, vilket alltså ökar restiden för alla som inte råkar arbeta i Haga. Den befintliga hållplatsen används av endast 2 % av de som reser kollektivt dagligen. En före detta kommuntjänsteman svarade att motivet bakom Hagastationen var:

Man lägger en station i Haga för att bygget ändå skapar ett öppet schakt. Inte för att det finns något resandebehov.

Man kan alltså fråga sig vem som kommer gagnas av Västlänken. Göteborgare kommer fortfarande använda den ordinarie kollektivtrafiken. Pendlare får inte fler avgångar. Omvägen via Hagastationen kommer öka restiden för många. Ökad restid innebär att Västlänken med stor sannolikhet inte kommer motivera fler att ta pendeltåget istället för bilen.

Så vem kommer gagnas av Västlänken?

Läs mer om byggandet av Västlänken

Läs mer om effekterna av byggandet av Västlänken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” om Västlänken verkligen kommer hjälpa kapacitetsproblemet för pendeltågstrafiken. Hon är också nyfiken på varför det byggs en station i Haga. Svaren är intetsägande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel fem av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.

Västlänken – Parker och byggnader förstörs

 

Byggandet av Västlänken kommer skapa stora hålrum under Göteborg. Detta gör att grundvattennivån sänks, vilket leder till skador på byggnader och grönområden. Konsekvenserna kommer troligtvis inte visa sig på många år.

Vid anläggandet av Västlänken kommer miljoner ton med lera, sten och jord tas ur marken under Göteborg. Detta skapar enorma tomrum. Varken Trafikverket eller deras underleverantörer kan kontrollera hur vattnet rinner genom de drabbade områdena. Konsekvensen blir att grundvattennivån sänks. Den sänkta grundvattennivån resulterar i att parker och grönområden i centrala Göteborg riskerar att torka ut och dö.

Byggnader som ligger i riskzonen kan sjunka ner i marken och i värsta fall tvingas rivas. Närmare 500 byggnader och fastigheter med kulturhistoriskt värde och mer än 50 byggnadsminnen ligger i riskzonen.

När grunden inte längre är stabil börjar golven att luta, dörrarna kärva, fönster går inte att öppna och det blir sprickor i fasaden. Sättningsskador är också en vanlig orsak till att avloppsrör brister – och grundvattnet börjar krylla av bakterier, säger grundläggningsexperten Wilhelm Delfs.

När man utförde ledningsomläggningar på bland annat Linnégatan tvingades man riva flera byggnader på grund av just sänkt grundvattennivå. Och det var ett litet projekt i jämförelse med Västlänken. Skadorna, både på grönområden och fastigheter, kan ta flera år att upptäcka. Att få ersättning för skador på exempelvis byggnader kan dessutom visa sig bli svårt.

”Vi vill vara tydliga med att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Avgörande är om vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet […] Det är du som drabbats av en skada som har bevisbördan […] Trafikverkets beslut kan inte överklagas”, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Flera av Göteborgs viktigaste kulturarv, som Feskekôrkan och Liseberg, kommer med stor sannolikhet påverkas, liksom stora delar av våra parker och grönområden. Frågan är om det är värt att utsätta våra grönområden och byggnader för denna typ av skador och påfrestningar för ett byggprojekt som gör mer skada än nytta?

Läs mer om hur byggandet av Västlänken skadar miljön

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur byggandet av Västlänken kommer påverka våra byggnader och parker. Svaret är ödeläggande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel fyra av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.

Västlänken – Kan bli en dödsfälla

I projekteringen av Västlänken beslutades det att tunneln inte kommer byggas med full säkerhet. Detta innebär att utrymning av tunneln kommer vara mycket problematisk vid eventuella olyckor, sabotage och terrorattacker.

I en rapport från 2015 skriver Trafikverket bland annat följande om säkerhetsarbetet för Västlänken:

Säkerhetskonceptet bygger på filosofin att två av varandra oberoende allvarliga händelser/olyckor inte inträffar samtidigt. Ett exempel är att en brand i tåg i Västlänken inte antas inträffa samtidigt som hela elkraftförsörjningen slås ut orsakat av annan händelse.

Och:

Järnvägstunnel och stationer projekteras under antagande att det inte föreligger någon hotbild avseende sabotage eller terrorhändelse.

Detta betyder alltså att om ett tåg i tunnlarna drabbas av strömavbrott samtidigt som en brand utbryter, vare sig det är fråga om en olycka eller sabotage, kommer man stå utan beredskap, eftersom man förutsätter att det inte händer. Västlänken kommer därför inte ha ett fullständigt utbyggt system av parallella räddningstunnlar för utrymning vid nödfall. Detta kan jämföras med Citybanan i Stockholm som har byggts med full säkerhet.

Vid olyckor i till exempel Tingstadstunneln kan polisen spärra av trafiken i det ena röret och räddningstjänsten kan då ta sig in till olycksplatsen via dörrar. Men är det bara en tunnel blir det svårt, då kan räddningsinsatsen inte köra in om det exempelvis är rökfyllt vid brand, har Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg 2014, sagt.

Detta får till följd att en räddningsinsats vid exempelvis brand i Västlänken kan ta upp till 45 minuter. Utrymning av individer som har svårt att röra sig skulle vara ännu mer problematisk. Varje minut räknas vid en brand. I en tunnel är risken för rökförgiftning väldigt hög. Räddningstjänsten har vid upprepade tillfällen avrått Trafikverket från att bygga Västlänken utan tillbörliga säkerhetsåtgärder.

Jag blir oerhört besviken på Trafikverket om man inte tar till sig våra synpunkter, har Lars Klevensparr sagt.

Så om Västlänken byggs måste man inte bara fråga sig vem som kan ha användning för den, utan även om det är värt att riskera livet för att åka genom tunneln?

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur säker Västlänken egentligen kommer vara. Svaret är skrämmande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel tre av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.

Västlänken – Byggkaos i minst nio år

Västlänken är ett väldigt stort byggprojekt som beräknas ta nio år. Göteborgs svårhanterliga lera gör dock att man måste räkna med förseningar. Byggprojektet kommer försvåra framkomligheten och resultera i luftföroreningar och höga bullernivåer under mycket långa perioder.

Arbetet med att bygga Västlänken kommer ske på 14 olika platser i centrala Göteborg. Trafikverket räknar med att arbetet ska pågå i nio år, men komplicerade projekt som Västlänken råkar nästan alltid ut för förseningar. Göteborgs lera anses dessutom vara särskilt problematisk att arbeta i. Boston Central Artery Tunnel, ett liknande projekt, skulle ta sex år att bygga, men blev färdigt först efter 23 år.

Det är varje väg- och vatten-ingenjörs mardröm att göra underjordskonstruktioner i lera. Det är väldigt svårt att få konstruktionen att vara stabil och vattentät, säger Hans Janzon, geolog och tunnelexpert.

Framkomligheten i centrala Göteborg kommer begränsas kraftigt, även för kollektivtrafiken, vilket resulterar i stora utsläpp, som förvärras ytterligare av över 1,2 miljoner tunga lastbilstransporter. Man måste dessutom använda sig av stora mängder betong för att bygga i den svårbearbetade leran. I slutändan kommer byggprojektet orsaka minst 350 miljoner ton miljöfarliga CO-utsläpp i luften.

Av Trafikverkets material framgår vidare att utsläppen av klimatpåverkande koldioxid från betongarbeten och transporter under byggtiden är större än de miljövinster i form av minskad biltrafik som uppkommer under Västlänkens 100-åriga livstid, säger Göran Värmby, tidigare miljöchef Göteborgs stad.

Riktlinjer för bullernivåer kommer även de överskridas under arbetstiderna 7-22 på vardagar och 7-19 på helgerna. Såvida inte arbetet blir försenat. Då kommer arbetet, och därmed bullret, pågå dygnet runt. Boende i utsatta områden ska erbjudas evakueringslägenheter under dagtid, men det har visat sig vara svårt att hitta några.

Kapacitetsbristen för tågtrafiken ligger ute på de stora banorna in till Göteborg. Detta kan Västlänken, som endast ligger i Göteborg, inte påverka över huvud taget. Frågan är – borde Västlänken byggas över huvud taget?

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur mycket luftföroreningar och byggbuller göteborgarna kan vänta sig vid byggandet av Västlänken. Svaret är oroväckande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel två av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.

Så mycket kommer Västlänken kosta dig

Västlänken kommer troligtvis bli mer kostsam än man först trott; budgeten på 20 miljarder kronor är bara början. Minst dubbelt så mycket är sannolikt. Det är idag oklart hur de extra kostnaderna ska betalas. I värsta fall får kommunernas skattebetalare stå för notan.

2009 beräknades Västlänken kosta 20 miljarder kronor. 2018 har denna kostnad dock redan stigit till 29 miljarder kronor. Liknande projekt i Boston, Amsterdam och Stockholm resulterade i kostnader som varit två till sju gånger så höga som man från början räknat med. Central Artery Tunnel, även kallad The Big Dig, i Boston skulle ta 6 år och kosta 20 miljarder kronor att bygga. Men den tog 23 år och kostade 150 miljarder kronor att bygga.

Att Västlänken kommer kosta minst 60 miljarder kronor är en konservativ uppskattning. Den kommer därmed bli Sveriges dyraste infrastrukturprojekt någonsin, säger Hans Janzon, geolog och tunnelexpert.

De negativa ekonomiska effekterna av Västlänken är som ringar på vatten. Västlänken är tänkt som en utbyggnad av pendeltrafiken till och från Göteborg. Ironiskt nog tar den resurser från den nödvändiga utbyggnaden av kollektivtrafiken i Göteborg och utbyggnad av järnvägsbanorna runt staden, som skulle kunna öka pendlingstrafiken. Andra konsekvenser av bygget av Västlänken är att bostadsbyggande fördröjs och att stadens handel och turistnäring blir lidande.

Jag drivs väldigt av att åstadkomma resultat. Hur kan man använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt? De där frågorna ligger mig varmt om hjärtat, jag har ju varit ekonomidirektör också, sa Lena Erixon 2015 när hon tillträdde som generaldirektör för Trafikverket.

Den initiala kostnaden för Västlänken, på 20 miljarder, tas från det Västsvenska paketet, som finansierats till hälften av staten. Resten finansieras av trängselskatt och kommunala skatter. Dessa kostnader är dock alltså bara början, om man ska tro experterna. Riksrevisionen har redan fastslagit att projektet är underfinansierat med 20-35 miljarder kronor. Hur de extra kostnaderna ska betalas är idag oklart. Det finns risk för att det är kommunernas skattebetalare som får stå för notan.

Är Västlänken verkligen det ”bästa” sättet att använda skattebetalarnas pengar på?

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

 

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur mycket Västlänken kommer kosta. Svaret är svävande.

 

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel ett av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.

DET GÅR FORTFARANDE ATT STOPPA VÄSTLÄNKEN

DEMONSTRERA MOT VÄSTLÄNKEN 9 SEPTEMBER.
SAMLING GUSTAV ADOLFS TORG kl 12:00 VI TÅGAR UPP TILL GÖTAPLATSEN

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (s) har sagt att det är svårt att förklara nyttan med Västlänken för göteborgarna. Självklart är det svårt. Det finns nämligen ingen nytta med Västlänken.

Restiderna blir inte kortare och antalet resenärer kan inte öka eftersom antalet tåg minskar. Istället väljer politikerna att prata om luddiga begrepp som regionförstoring och en nära och grön stad. Miljontals skattekronor har betalats till PR-byråer för att du ska tycka att Västlänken är framtiden.

Vi som protesterar mot Västlänken är för en bra kollektivtrafik och en grön stad. Hjälp politikerna att riva upp det dummaste beslut som någonsin fattats i Göteborg. Stoppa Västlänken i sin nuvarande form och kom fram med ett hållbart och miljövänligt alternativ som gör det bättre att åka till, från och inom Göteborg.

Varför demonstrerar vi – se en kort introduktionsfilm (1:52 min)

FLYGBLAD
Här kan du själv printa ut flygblad  (pdf):
Stoppa Västlänken A5
Stoppa Västlänken A4
Stoppa Västlänken A3

BLI VOLONTÄR
Som volontär hjälper du till att informera om Västlänken och hur lite nytta den generar och informerar och uppmanar folk att gå med i demonstrationen mot Västlänken den 9 september. Läs mer under Bli volontär.

Gemensamma informationsaktioner
Som volontär kan du vara med på informationsaktioner vi genomför när politikerna och kommunikatörer har olika informationskampanjer om Västlänken på olika ställen i Göteborg. Dessa annonseras på Facebookgruppen Västsvenska Folkinitiativet och här på hemsidan.

Egna aktioner
Du kan även dra ihop ett eget gäng eller gå ut själv och dela ut flygblad i den egen stadsdel. Lägg i brevlådor, sätt upp i affären, dela ut där många människor rör sig; ICA-butiken, köpcenter o.s.v. Gör det till en återkommande aktivitet fram till den 9 september så vi blir riktigt många!

BLI SPONSOR
Som sponsor bidrar du till att göra demonstrationen den 9 september möjlig. Vi kommer gå ut via annonser i dagspress och sociala media, vi kommer att använda teknik som ljud och bild vid Götaplatsen – allt detta kostar pengar. Du har naturligtvis möjlighet att få sponsorplats i alla media. För mer information:
Kontakta Caroline Thelning 0708 – 10 60 52 eller sponsor@folkinitiativet.se

VÄLKOMMEN TILL VSF´s FOLKöl och föreläsning med STELLAN TENGROTH 1/6

Hej demokrativänner och västlänksmotståndare

Den 1:e juni kommer Stellan Tengroth till Hard Rock café och föreläser om sin syn på Västlänken.

Föredraget hålls i konferens/festsalen en våning upp på Hard Rock Café.

Kl 17:00 öppnar vi dörrarna för mingel och uppvärmning.
Kl 18:00 börjar föredraget med Stellan som förväntas ta ca en timma. Därefter är det öppet för frågor till Stellan för de som vill.
För er som vill fortsätta FOLKöla efteråt så hålls baren öppen till kl 21:00.

HUR:
Du anmäler dig genom att tacka Ja (kommer) i eventet på Facebook eller maila info@folkinitiativet.se så bokar vi in dig. Länk till Facebook här

Det vore kul om många kom och vi kunde öka vårt engagemang inför kommande demonstration 9/9 som i detta vardande febrilt planeras. Kan du tänka dig att skänka en extra slant till detta arbete är det mycket välkommet.
Bankgiro: 333-1741 Swish: 1230190256. Vi söker också efter volontärer som vill vara med i arbetet. Det finns ett formulär på hemsidan att fylla i och skicka (Stöd oss/Bli volontär)

Tillbaka till Stellan, här kommer en närmare presentation:

Stellan Tengroth är civilingenjör och författare. Med ett förflutet som trafikanalytiker på Trafikverket, och med arbetsuppgifter inom projekt Västlänken, har han förutsättningar som få att bedöma möjligheter och risker för tågtrafiken kring Göteborg.
Han hyser respekt för politiker och beslutsfattare, är positiv till trängselskatter, ser fördelar med Västlänken, men hans analys landar i allvarliga tvivel på om Västlänken gör att fler tåg kan nå Göteborg.
Med sin senaste bok ”Varför Västlänken?” kommer Stellan att hålla sitt föredrag med utgångspunkt framförallt kring dessa punkter:

– Västlänken tillför bevisligen fler spårmeter och fler perronger, av detta är det lätt att dra slutsatsen att kapaciteten ökar. Detta är ingen sanning.

– Vad innebär projektet ”Olskroken planskildhet”, varför är Almedal en så svag punkt och vad är fördelarna med en säckstation?
– Ett konstruktivt förslag är ”den korta Västlänken”.

– Trängselskatter är bra, men ett prekärt problem är att de inte kan finansiera Västlänken.

Av Stellan Tengroth är tidigare utgivet:

– Tillväxt till döds, 2010

– Att svära i kyrkan – Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet, 2013 (redaktör och medförfattare)

Boken ”Varför Västlänken?” kommer att finnas till försäljning på plats. Pris 50 :-

———————————————————————————————————————-

Hard Rock Café håller en särskild bar öppen för oss där du även kan beställa mat. En enklare barmeny kommer att erbjudas. (behöver ej föranmälas)

Varmt välkomna
Västsvenska Folkinitiativet

Ps. DELA EVENTET & BJUD IN VÄNNER!!
Intresset är stort så bjud in alla som kan tänkas vara intresserade av ämnet. Ds

Folköl med VSF – Gäst: Mats Lövgren 4:e maj

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL VSF´s FOLKöl med MATS LÖVGREN 4:e maj

10 år har gått sedan nätverket Stoppa Västlänken nu startade. Grundaren Mats Lövgren gästar Västsvenska Folkinitiativet för att berätta bakgrunden till varför nätverket bildades.

Stoppa Västlänken nu har blivit kända i de breda folklagren för inte minst sitt oförtröttliga grävande i alla tusentals dokument från bl.a. Trafikverket. Dokument som visar hur lite nytta Göteborg kommer att ha av Västlänken.

VAR:
Föredraget hålls i konferens/festsalen på övervåningen på Hard Rock Café.

NÄR:
Kl 17:00 öppnar vi dörrarna för FOLKölen
Kl 18:00 börjar föredraget med Mats som förväntas ta ca 45 min. Därefter är det öppet för frågor till Mats för de som vill.
För er som vill fortsätta FOLKöla efteråt så hålls baren öppen till kl 21:00.

HUR:
Du anmäler dig genom att tacka Ja (kommer) i eventet senast 1/5.

Hard Rock Café kommer inom kort att presentera en enklare barmeny, vilken vi kommer att lägga upp här i eventet.
Vi återkommer om detta.

Varmt välkomna
Västsvenska Folkinitiativet

Ps. DELA EVENTET & BJUD IN VÄNNER!! Anmäl dig på Facebook
Intresset är stort så sprid till alla som kan tänkas vara intresserade av ämnet. Ds

Aktion Kommunfullmäktige och Folk-öl 20:e April

Den 20:e april samlas vi från klockan 15:00 utanför Kronhuset innan Kommunfullmäktige startar sitt möte 16:00 för att visa politikerna att vi aldrig kommer att ge oss. Vi sluter sedan upp för en gemensam FOLKöl med VSF på Golden Days från kl. 16:00