Vad innebär ett bygge på 15 platser samtidigt?

Upp till 15 olika områden planeras bebyggas samtidigt i centrum  (Trafikverket). Till detta tillkommer övriga byggprojekt som också skall genomföras under samma tid. Det kommer krävas väldigt mycket god vilja av väldigt många människor under väldigt många år… Vad händer när det blir förseningar på någon av dessa 15 platser? Det finns inga stora byggprojekt som inte dras med förseningar och detta är ett särdeles ovanligt svårt projekt på grund av att 40% av bygget skall göras i lera och de 10 övergångarna mellan berg och lera längs tunnelns sträckning. GP skrev i juli 2017:

Det var i förra veckan som mätinstrument larmade om att Göta älvbron förskjutits två centimeter på fastlandssidan där husbygget i kvarteret Platinan, överdäckning av E 45 och arbetet med den nya Hisingsbron pågår.

Det är alltså den oförutsägbara och rörliga Göteborgsleran som ställer till det igen och gör att brostödet på fastlandssidan har börjat röra på sig.Under tiden sätts alla grundläggningsarbeten på paus.

Vem klarar av att råda över så många och omfattande byggen samtidigt? Och under tiden skall Göteborgs Stad dessutom fira 400-årsjubileum och bygga bostäder och kontor.  Tror vi det kommer fungera? Redan innan bygget av Västlänken får idag stadsbyggnadskontoret ta emot kraftig kritik från b.la. kommunens bostadsbolag AB Framtiden för att byggandet av bostäder går trögt. Hur skulle det då bli med ett fullskaligt Västlänksbygge?

Hur drabbas trafiken inne i och till Göteborg och därmed luften, boendet och arbeten?

Hur påverkas framkomligheten till, och inne i Göteborg av att man bygger på många platser samtidigt under flera månader, ibland år? Hur påverkar det luften med de kraftigt ökande köerna av bilarna, bussar och lastbilar som skall ta sig fram? Hur påverkar det alla som går och cyklar? Hur påverkar det dagis och skolor? Sjuka och äldre? Göteborg stad skriver så här:

”Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal akuta inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare. Generellt sett är hälsorisken på grund av luftföroreningar större för alla storstadsbor än för landsbygdens befolkning.”

Det är många olika faktorer som påverkar luftkvaliteten i Göteborg. Den luft som drar in över staden för med sig föroreningar från kontinenten och från andra delar av Sverige. Vid Göta älvs mynning ligger Göteborgs Hamn som tillsammans med industriverksamheterna i stadens ytterkanter bidrar med utsläpp till luften. Göteborg har därför en hög bakgrundshalt av framför allt kväveoxider (källa: Göteborgs Stad).

Hur mycket skulle trafikköerna på grund av Västlänkens bygge bidra till att öka den redan” höga bakgrundshalt av framför allt kväveoxider”?

”I Västlänkens spår” är en sammanfattning av järnvägsplanen som beskriver de konsekvenser som uppstår. Den berättar vilka gator som planeras att stängas av – och vilka gator som istället skall ta emot trafiken. Bor eller arbetar du här? Och vilka dominoeffekter får detta ut i övriga trafiknätet inom och till Göteborg?

Olskroken – Centralstationen
Centralstationen – Residenset
Residenset – Haga
Haga – Korsvägen
Korsvägen – Liseberg
Liseberg – Almedal

Hur drabbas utryckningsfordon, nyttotrafik och kollektivtrafiken?

Det är inte bara privatbilister som drabbas. Delar av Göteborgs kollektivtrafik skulle under tiden tvingas tas bort eller läggas om med tillhörande kapacitetsstörningar. Detta kan innebära att kollektivresenärer får svårt att ta sig in och genom Göteborg under många år. Även utryckningsfordon och varutransporter lär drabbas. De kan ju knappast kunna ”välja ett större fordon, dra på sig tajta kortbyxor och parkera extremt långt från jobbet” som stadens reklambyrå föreslår.

Arbetstider

Uppgifterna för hur länge man skall arbeta har varierat något men dessa tider har stått sig ett tag. De kan givetvis komma att utökas när det uppstår förseningar som gör att man måste öka byggtakten med arbete dygnet runt. Hur skulle det då vara att leva omgiven av dessa ljud och vibrationer flera timmar varje dag och sen kväll? Hur påverkar det sjuka, nyfödda, små barn eller folk som redan har svårt att sova eller är känsliga för ljud. vibrationer är inget som försvinner med öronproppar eller bullerfönster. De märks oavsett.

Vardagar: Arbetstider från 07:00 till 22:00.

Helger: Arbetstider från 07:00 till 19:00.

Vibrationer och ljud

Bygget av Västlänken kommer enligt Trafikverket fortplanta sig genom mark och byggnader. Beroende på var du befinner dig och vilket arbete som utförs vid en viss tidpunkt kan du komma att störas av buller under delar av byggtiden. Borrning, sprängning, spontning och pålning är exempel på byggmetoder som orsakar buller. I rapporten ”Ljud, stomljud och vibrationer” (Trafikverket) kan man läsa följande:

Under byggskedet kommer periodvis höga stomljudsnivåer uppstå, då i första hand vid tunneldrivning. Arbetet med att driva tunnlar pågår sammantaget under lång tid, för enskilda fastigheter kommer dock störningar att pågå under kortare tidsperioder, sannolikt upp till 3 månader. På de avsnitt där borrning kommer att ske i berg finns generellt risk för stomljudsnivåer som överskrider riktvärden för byggbuller.

Generellt utmed partier där tunneln går i berg, i avsnitt vid övergångar mellan bergtunnel och betongtunnel samt då hus är sammanbyggda eller grundlagda på betongtunnel beräknas stomljudsnivåerna överskrida projektspecifika krav för bostäder och övrig känslig bebyggelse. Beräkningarna visar att det genomgående kommer att behövas åtgärder utmed stora delar av tunnelavsnitten. Åtgärder för att klara projektspecifika krav bedöms dock som genomförbara.