Blir restiden kortare än idag? Ligger stationerna dit du skall? Slipper du byta?

Blir det tillräckligt med nytta för att motivera kostnader och konsekvenser? På Trafikverkets hemsida står det i juli 2017: ”Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.” Det förutsätter:

1. Att stationerna ligger dit en stor majoritet pendlare skall
2. Att det går betydligt snabbare än idag
3. Att stationen är ett slutmål så man slipper byta

Och igen – nyttan måste finnas där för tillräckligt många resenärer för att kostnader och konsekvenser skall uppvägas. Är det nytta för få eller är det nyttan för många? Och är det nyttor som kan utvecklas med tiden?

Det är svårt att bedöma om Västlänken kan ha en nytta eller inte om man inte har någorlunda koll på helheten. I en artikel från 2015 ”Västlänkens trafiknytta kan ifrågasättas”  resonerar vice ordförande i Göteborgs spårvägar, Lennart Duell, kring detta. Han säger ”För att värdera investeringen kan man ställa siffrorna i relation till övriga resor i staden.” Och det kan ju låta vettigt. Duell konstaterar att tågresandets andel av det kollektiva resandet 2014 och 2015 är ca 3%:

– 400 miljoner är bil och cykel
– 120 miljoner bussresor
– 117 miljoner spårvagnsresor
– 8,3 miljoner resor med pendeltåg (Ale, Alingsås, Kungsbacka)

Totala 650 miljoner resor

Tågpendlingen utgör ca 3 – 7% av kollektivtrafikresandet

Så visst är det önskvärt att fler tar tåget! Frågan är bara om Västlänkens stationsläge vid Hagakyrkan är det som skall förmå väldigt många fler att ta tåget. Kan man räkan hem hela notan för Västlänken med alla konsekvenser på bara denna enda station?

Stationerna vid Centralen och Korsvägen är tvillingstationer och kan därför inte räknas in eftersom det redan finns stationer på gångavstånd här. Lennart Duell fortsätter:

Sannolikt kommer de flesta pendlarna att använda Centralen även i fortsättningen. Hur många som kommer att använda Korsvägen eller Haga vet vi inte. Det nämns flera olika siffror. Men det är bara de som går av eller på i Haga/Korsvägen och som går vidare till fots som avlastar trafiken. Hur många de är vet vi inte heller. Om man uppskattar att de är i häraden 15 procent av pendlarna, motsvarar dessa resenärer mindre än två promille (!) av resandet i staden. Kommer det att märkas i trafiken?

Dessa knappa två promille av våra resenärer (några tusen personer) är vinnarna i Västlänksäventyret. Därutöver finns det en grupp pendlare som vinner något på att byta till buss eller spårvagn närmare sin destination. De avlastar emellertid inte övrig kollektivtrafik.

Innan tunneln öppnar har den totala trafiken ökat. Även om man når målet om ett fördubblat tågpendlande (trots att Trafikverket inte visat att det är möjligt) ändras inte procentsiffrorna särskilt mycket.

Detta låter inte så hoppfullt. Johan Nyhus (s) och Lena Malm (S) skrev en replik på denna artikel ett par dagar senare. De skriver bla:

Den regionala pendlingen och en stads lokaltrafik fyller två olika syften – att effektivt kunna ta sig mellan orter respektive att effektivt resa inom tätorterna. När det sammanhängande stadsområdet växer i Storgöteborg behöver man även kunna resa snabbare till olika knutpunkter inom staden.

Det låter väldigt bra. Frågan kvarstår om en enda station kan klara detta? Nyhus och Malm säger att  2013 hade Västtrafik 17,7 miljoner tågresor vilket innebär att tågpendlingen utgör ca 7 % istället för 3% av kollektivtrafikresandet. Hur många av dessa 7 % skall till Hagakyrkan? Nyhus och Malm fortsätter utan att visa på underlag som bekräftar deras visioner eller förhoppningar:

Det uppstår också en positiv effekt på den lokala kollektivtrafiken då Haga kan utvecklas till en ny stark nod för spårvagn, buss och cykel. Det ger fler alternativ att hitta nya och smidigare resmöjligheter i det dagliga resandet.

Varför anlägga en ny trafiknod och riva upp en åtråvärd parkmiljö som renar luften längs Allén när det redan finns en väl utvecklad sådan vid nästa hållplats ett par hundra meter därifrån – Järntorget Påståendet från en tidigare anställd vid Stadsbyggnadskontoret, med ansvar för just station Haga, upplevs som alltmer trovärdig:

Stationen anläggs här då det ändå finns ett stort schakt här pga av att detta område består av lera. Inte för att det finns något resandeunderlag.

Restiderna, hur blir de om man räknar in den totala tiden inklusive tiden det tar att gå?

Om man jämför skillnaderna mellan att resa med Västlänken och dagens kollektivtrafik i Göteborg inklusive gångtid (stationerna ligger ju tiotals meter under mark) kan man se följande – och här har vi antagit att så många som 15 % skall till Haga. Det är antagligen betydligt färre om man ser hur få som har hållplats Hagakyrkan som slutmål. Men vi välkomnar uppdaterade siffror!

Resande norrifrån

Alingsås och Ale som skall till Göteborg Central får längre restid med Västlänken. Det innebär att vissa kommer få ta ett tidigare tåg på morgonen och ett senare på eftermiddagen. Hur mycket längre blir då den totala restiden för dessa? Kommer de i så fall välja bilen istället? Var går gränsen? De som skall till Hagakyrkan får kortare restid. För de som skall av vid Korsvägen innebär Västlänken ingen skillnad.

Resande söderifrån

Kungsbackabor får betydligt längre restid till Göteborg C. Även här finns det pendlare som kan komma att få så lång restid att de kanske överväger att ta bilen istället för tåget? De som skall till Korsvägen får kortare restid och liksom de som skall till Hagakyrkan. De som skall av vid Korsvägen har idag redan en station i närheten – Lisebergsstationen. Den skulle kunna utnyttjas bättre, här finns inga hållplatser för buss eller spårvagn i direkt anslutning idag. Om man tycker Haga kan byggas ut till trafiknod bredvid Järntorget varför inte bygga ut Lisebergsstationen?

Vart skall pendlarna?

De flesta pendlarna skall till en arbetsplats på morgonen och sedan hem på kvällen. Idag åker de flesta till Göteborgs Central och tar sedan buss eller spårvagn vidare. Några av dessa åker till Järntorget. Få åker till Hagakyrkan, det är en av de lägst frekventerade hållplatserna i Göteborg – här finns få arbetsplatser och de flesta studenterna bor redan i Göteborg.

Haga station vid Hagakyrkan ligger för långt bort (över 1 km)  från utvecklingsområdena längs Skeppsbron och linbanan till Hisingen. För pendlare som kommer från Kungsbacka går det därför fortare eller lika fort att fortsätta till Centralen och därifrån åka kollektivt via Skeppsbrolänken.