12 000 medborgare visar sitt missnöje med Västlänken

Den 9 september tågade över 12 000 göteborgare mot Västlänken och det är en uppslutning i sann demokratisk anda inget politiskt parti idag någonsin kan uppnå. Här samlades människor som drivs av en enorm kärlek till Göteborg. Kärleken och engagemanget till staden genomsyrade hela tåget. Och det syns på bilderna från demonstrationen; det var glada ansikten – unga som gamla som gick där, folk är så evinnerligt trötta på att vara missnöjda och maktlösa. Och på politiker som vara sig lyssnar eller kan fatta bra beslut. Folk vill bidra till ett bättre Göteborg. Polis som närvarade vid demonstrationen uppgav efteråt följande siffror för antalet deltagare: Gustav Adolfs Torg 10 000 – 12 000 st. Götaplatsen 14 000 – 15 000 st. Vi sätter då siffran 12 000 så ligger vi inte i överkant.

Nu fortsätter vi kämpa för vårt Göteborg – och alla är välkomna med på det tåget!
Vill du bli medlem? Det gäller även för hela 2018 from nu.

Anmäl dig här (tryck här) och betala in medlemsavgiften 100 kr till något av nedan alternativ:

Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256

Skriv din mailadress i textfältet när du swishar

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6692
Kontonummer: 880 815 078

Vill du inte bli medlem utan bara stödja vårt arbete så går detta också bra.

Gilla oss gärna på Facebook också!

Frågor om Västlänken som kräver svar

Vi vill att politikerna bland annat svara på:

1. Specificerar nyttan med Västlänken, konkret och faktabaserat.
2. På vilket sätt göteborgarna gynnas av Västlänken, konkret och faktabaserat.
3. Hur restiderna förändras för pendlare.
4. Hur många pendlare det gäller för respektive station?
5. Hur bygget påverkar folkhälsan och för hur länge?
6. Hur det påverkar handel och hotellverksamhet och för hur länge?
7. Hur det påverkar boendemiljö och för hur länge?
8. Hur Västlänkens säkerhetskoncept försvaras med tanke på ökade terrorhot?
9. Hur många fastighetsägare påverkas och på vilket sätt?

Lämpligt är att genomföra en hearing/debatt där experter och politiker svarar på dessa i frågor. Det är en uppvisning i verklig demokrati – en politiker som vill sin stad väl motionerar om detta!

Västlänken är inget misstag man kan rätta till i efterhand

Västlänken är en planerad, ej godkänd och ej påbörjad, 6 km lång pendeltågtunnel under Göteborg för Västra Götalandsregionens pendlare inte för Göteborgs kollektivtrafik.

Pendeltågtunneln Västlänken har diskuterats på allvar bland politiker sedan 2003 och bygget av tunneln skulle ha en enorm påverkan på  hela Göteborgs innerstad och alla som bor och arbetar där. Den skulle riskera 500 fastigheter inom det så kallade ”influensområdet för grundvatten” och skapa enorma föroreningar under årtionden.

”Eventstaden Göteborg” skulle bli ”byggarbetsplatsen Göteborg”. Ändå sprids inte informationen till de som drabbas, den bredare allmänheten förrän flera år senare när många beslut redan är fattade. Varför?

Först 2015 bestämmer sig Göteborgs stad för att göra en kommunikationsplan för hur Västlänken skall kommuniceras till allmänheten. Strategin blir att Staden inte skall svara på frågor om Västlänken, istället skall man kommunicera trevliga och framtidsinriktade saker och koppla det till ”Västlänken”. Varför väljer man den strategin och hur påverkar det allmänhetens förtroende för politiker och myndigheter? Och hur påverkar det tilltron till Västlänken?

1987 presenterade centerpartisten Rune Thorén en idé om en tågtunnel under Göteborg som Göran Johansson (S), stadens starke man och ledare under många år, bestämde sig för att driva igenom. Men fanns det ett behov av en tunnel? Frågan är än mer aktuell idag 2017: Är Västlänken framtiden? Generar den så mycket nytta att den är värd alla utsläpp, alla konsekvenser och kostnader? Vi har än idag inte sett några underlag eller beräkningar som visar på det. Även Martin Lundstedt, koncernchef AB Volvo uttryckte skepsis våren 2017 då han inför 400 personer på Hotel Elite Park Avenue i Göteborg, säger: ”Vi skall inte ha räls under Göteborg!”.

2007 utökades kapaciteten på Göteborgs Centralstation och beräkningar från Trafikverkets material visar att Västlänken riskerar dra ner den kapaciteten pga av att den korsar befintliga spår på Centralstationen. Om det stämmer vore det bättre att stoppa Västlänken direkt. Frågan är:

Är Västlänken en olönsam, onödig  och kostsam satsning med irreversibla miljökonsekvenser och varför vill inte ansvariga svara på frågor om Västlänken?

Idag finns klimatsmarta infrastrukturlösningar och planer som tar avstamp från dagens behov och krav. Lösningar som klarar av snabba pendlingstider och bättre kollektivtrafik redan i närtid och inte som i Västlänkens fall årtionden senare. Infrastrukturinvesteringar som dessutom stödjer och löpande kan sys ihop med stadsutveckling över flera år. Investeringar utan att alla Västlänkens katastrofala konsekvenser.

Som tur är kan Västlänken fortfarande hejdas – Förbifart Stockholm stoppades upp i ett mycket senare skede och man gavs möjlighet att gå igenom projektet igen. Hindret och därmed ansvaret för att stoppa Västlänken ligger hos politikerna i Göteborgs Stad.

Hela denna webbsida full med faktaspäckad information om Västlänken och dess konsekvenser där informationen till största del kommer från Trafikverket och Göteborgs kommun själva. Här nedan kan du ladda ner och skriva ut sammanfattningen av de frågor som allt fler insatta göteborgare och experter ställer sig. Det är dags att vi får svar på frågor som berör oss alla!

Sammanfattning av frågor vi vill ha svar på

Skriv ut, bra att ha med som stöd.

VARFÖR VILL MAN INTE SVARA PÅ FRÅGOR OM VÄSTLÄNKEN? Västlänken har diskuterats på allvar bland politiker sedan 2003. Först 2015 bestämmer man sig för att göra en plan för hur Västlänken skall kommuniceras till allmänheten. Strategin blir att Göteborgs Stad inte skall svara på frågor om Västlänken, istället skall man kommunicera saker som låter trevliga och framtidsinriktade och koppla det till Västlänken. Varför väljer man den strategin och hur påverkar det allmänhetens förtroende för politiker och myndigheter? Och hur påverkar det tilltron till Västlänken? Läs mer

1. HUR STOR ÄR VÄSTLÄNKENS SAMHÄLLSNYTTA?
Riksrevisionen och SIKA (Trafikanalys) är starkt kritiska till Västlänken då den enligt deras beräkningar inte kan uppvisa tillräcklig nytta i förhållande till vad den kostar och vad den skadar. Detta borde räcka som argument för att pausa fortsättningen. Läs mer

2. SÄKERHETEN I VÄSTLÄNKEN BYGGER PÅ ATT DET INTE FINNS NÅGRA TERRORHOT
2014 godkändes Västlänkens säkerhetslösning under förutsättning att det inte förelåg några sabotage- eller terrorhot samt att två stora olyckor inte kan inträffa samtidigt. 2017, augusti varnar Trafikverket för terrorhot mot just tåg. Borde inte det påverka godkännandet eller att säkerhetskonceptet görs om. Vem tar på sig ansvaret när en olycka/attentat skett när vi redan nu vet om läget och riskerna? Är inte också detta ett skäl till att stanna upp? Läs mer

3. BEHÖVS DET MER KAPACITET OCH KLARAR VÄSTLÄNKEN BIDRA MED DET?
Idag går det 28 tåg per timme via Göteborgs Centralstation. Med Västlänken riskerar det bli 24 tåg – hur kan det bli så? Sommaren 2017 ändrade Trafikverket plötsligt syftet med Västlänken från ”ökad kapacitet” till ”förtätning, stadsutveckling och lokala trafiklösningar” och påstår att sådant inte går att beräkna. Varför ändras syftet? Och varför påstår de att nyttor inte går att  beräkna. Läs mer

4. FÖRORENINGARNA, BYGGBULLER OCH UTSLÄPP – HUR PÅVERKAR  DET FOLKHÄLSA OCH KLIMAT?
Göteborgs Stad varnar för ökat antal dödsfall i samband med luftföroreningar. Västlänkens bygge skulle skapa hundratusentals ton med luftföroreningar och farliga partiklar. Utsläppen av Västlänkens bygge är så stora att de riskerar att aldrig kunna räknas hem. Är det värt riskera folkhälsa och klimat för något vi inte vet med säkerhet behövs? Läs mer

5. GÖTEBORGS ÄLDSTA BYGGNADER HOTAS AV SKADOR –  ÄR DET VÄRT RISKERA ATT MER AV VÅR HISTORIA FÖRSVINNER?
Delar av Göteborgs äldsta natur- och kulturmiljöer från 1600-talet skövlas av bygget och andra riskerar sättningsskador. 500 fastigheter ligger inom riskområdet. Är det värt att offra allt detta för en idé med ursprung från -80-talet ingen kan svara på behövs? Läs mer

6. VARFÖR ÄR DET SÅ FÅ STATIONER OCH VARFÖR LIGGER DE INTE DÄR GÖTEBORG VÄXER?
Västlänken får bara en (1) ny tågstation den vid Hagakyrkan och dit är det få som skall. Hisingen med betydligt större resandeunderlag blir utan. Vid stationerna vid Centralen och Korsvägen finns det redan stationer. Varför lägga många miljarder med så litet resultat och nytta? Läs mer

7. RESTIDERNA – HUR PÅVERKAS DE UNDER BYGGNATIONEN OCH AV EN FÄRDIG VÄSTLÄNK?
Restidsuppskattningar visar att restiderna blir oförändrade eller t.o.m. längre med Västlänken. Det kan innebära att pendlare istället tar bilen till jobbet. Möjligheten att pendla till och från Göteborg under byggtiden är inte presenterad ännu och kaoset i trafiken redan idag pga av betydligt mindre ombyggnationer 2017 bådar inte gott för ett bygge av Västlänkens omfattning och tid! Läs mer

8. KOLLEKTIVTRAFIKEN – HUR PÅVERKAS DEN UNDER BYGGNATIONEN OCH AV EN FÄRDIG VÄSTLÄNK?
Under byggåren stryps kapaciteten kraftigt och en färdig Västlänk som är enbart för pendeltåg skulle inte bidra med kollektivtrafik inom Göteborg.
 Läs mer

9. STADSUTVECKLINGEN – HUR PÅVERKAS DEN UNDER BYGGNATIONEN OCH AV EN FÄRDIG VÄSTLÄNK?
Bygget av Västlänken tar kapacitet från Göteborgs stadsutveckling och bostadsbyggande. Ingen av stationerna ligger där de nya bostadsområden planeras och frågan är när de kan börja byggas om Västlänken skulle få tillstånd att byggas. Att bo, arbeta och turista i ”Arbetsplats Göteborg 2018 – 2027” lockar inte många människor. Vad händer då med ”Eventstaden Göteborg?” Läs mer

10. TILLGÄNGLIGHETEN TILL OCH INOM GÖTEBORG SKULLE BEGRÄNSAS KRAFTIGT AV BYGGNATIONEN – HUR PÅVERKAR DET STADEN?
Centrala Göteborg skulle under flera år ha 15 pågående stora byggen samtidigt. Det begränsar framkomlighet på infartsleder och gator måste stängas av under flera år. Parkeringsplatser tas bort. Kollektivtrafik, nyttotrafik, räddningsfordon och biltrafik tvingas samsas på kvarvarande gatorna. Köer som skapar mer ännu mer föroreningar (är de inräknade i klimatskuld/folkhälsopåverkan?). Tågtrafiken till och från Göteborg måste ledas om – hur eller för hur många år det skulle bli har inte redovisats. Man blir betänksam. Läs mer

11. SKADOR PÅ FASTIGHETER SKULLE VARA SVÅRA ATT FÅ ERSÄTTNING FÖR ENLIGT TRAFIKVERKETS REGLER
Trafikverket ersätter bara skador om ”den som drabbas kan bevisa att det beror på vårdslöshet”. Hur många fastighetsägare kommer drabbas och vill ta den striden? Läs mer

Tilläggsinvesteringarna större en hela Västlänkens nuvarande budget

Ingen som bor i Göteborg, Frölunda, Askim, Hisingen, Majorna eller Angered får nytta av Västlänken men tvingas betala för den. Inte heller pendlarna från Kungsbacka, Alingsås eller Lerum får större nytta av Västlänken och även de får vara med och betala. Konsekvenser av ett tunnelbygget,  som skulle pågå i 10 -15 eller 20 år beroende på icke förutsägbara problem, skulle däremot drabba alla parter som bor, arbetar eller skall åka till Göteborg.

Det finns ingen undersökning som visar på ett behov av en tågtunnel för pendlare till Göteborg. Det är ett politiskt felbeslut där Riksrevisionsverket konstaterar att Västlänken uppvisar en ”negativ samhällsnytta” och exempel på en olönsam investering som kommer kräva miljarder i tilläggsinvesteringar – större än hela Västlänkens nuvarande budget!

Västlänkens säkerhetskoncept kan vara en dödsfälla

Västlänkens säkerhetskoncept fick 2014 godkänt av regeringen under förutsättningarna att det inte föreligger några sabotage- eller terrorhot eller att två allvarliga olyckor kan inträffa samtidigt.

Anser nuvarande regering att dessa förutsättningar fortfarande gäller? Vilken regering, statsminister, statsråd, politiker eller tjänsteman är beredd att ta ansvar för det godkännandet idag om det skulle inträffa ett attentat där oskyldiga passagerare dör pga av en dålig säkerhetslösning? I dagsläget är nuvarande regering och ansvariga statsråd jämte Göteborgs kommuns politiker ansvariga för om detta skulle ske.

Den nyligen invigda (2017) Citybanan i Stockholm har fått ett helt annat säkerhetskoncept som möjliggör snabbare insats och räddning ur Citybanans 6 km långa tunneln. Är behovet av högsta möjliga säkerhet för passagerare i Göteborg inte lika stort?

I Aftonbladet och Expressen kan man 20 augusti 2017 läsa: ”Trafikverket varnar för al-Qaidas nya mål – tågtrafiken”. Det är dags att uppdatera säkerhetskonceptet för Västlänken redan idag.

Västlänken ger mycket allvarliga konsekvenser för Göteborg

Konsekvenserna av att under 10, 15, 20 år gräva, schakta och spränga fram ett 6 km enorm tunnel under Göteborg är fruktansvärda.

  • Klimatet skulle påverkas kraftigt av alla utsläpp.
  • Boende, handel och turism påverkas oerhört negativt.
  • 500 fastigheter riskera allvarliga skador utan ersättning från Trafikverket.
  • Kollektivtrafiken, varutransporter, räddningstjänst och bilar skulle inte kunna trafikera stora delar av Göteborg under flera år.
  • Tågtrafiken till och från Göteborg skulle inte fungera under långa perioder.
  • Västlänkens undermåliga säkerhetskoncept fick godkänt av regeringen 2014 och bygger på att det inte förekommer några sabotage eller terrorhot. Detta godkännande skulle kunna leda till en massaker som ingen vill regering, politiker eller tjänsteman vill vara ansvarig för men som nuvarande regering och ansvariga statsråd faktiskt är. Citybanan i Stockholm har fått en helt annat säkerhetskoncept – hur är det möjligt?

Västlänken dras med mycket stora juridiska kostnader

Det är kostsamt för skattebetalarna att finansiera alla underlag som mark- och miljödomstolen kräver in av Trafikverket. Underlag som visar sig vara undermåliga eller helt enkelt inte skrivits.  Trafikverket vill eller kan inte svara på de frågor domstolen vill ha svar på. I vissa fall försöker de hänvisa till framtida, ej ännu upphandlade underentreprenörer, att svara på frågor som tex  hur man tänkt hantera grundvattnet rörelser i ett så stort område så det berör flera stadsdelar i Göteborg.

Västlänken är aldrig prövad av opartisk opolitisk instans och den ligger nu i mark-och miljödomstolen för prövning. Miljölagstiftning är strängare än tidigare då man numera tillämpar EU:s lagstiftning. Järnvägsplanen kommer att överklagas av ett antal sakägare. Flera av tillåtlighetsvillkoren från 2014 (4 av 6 st) är omdiskuterade och ifrågasatta.

Myndigheter och experter kritiserar Västlänken

Myndigheter som Riksrevisionsverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) numera Trafikanalys och Räddningstjänsten i Göteborg är starkt kritiska till Västlänken. Tidigare anställda på Trafikverket säger att Västlänken är ett ”vansinne som förstör utvecklingen av infrastrukturen”.

I längden kan inte Göteborgs politiker negligera fakta eller experter. Inte heller regeringen kan undandra sig sitt ansvar vad gäller tillåtlighetens 6 villkor. Skandalen på Transportstyrelsen är ett exempel där ansvariga medvetet försökt gömma undan fakta, experterna varnade, de negligerades men verkligheten hann ifatt. Tyvärr var skadan redan skedd. I Västlänkens fall kan politikerna fortfarande hejda katastrofen. Varför görs inte detta?

Hur många fler experter behöver säga nej innan politiker sätter stopp?

Våra källor

Trafikverket, Göteborgs Stad, Riksrevisionsverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) numera Trafikanalys, Göteborgs stadsmuseum och Räddningstjänsten Göteborg med flera myndigheter. Fristående experter inom infrastruktur, trafikfrågor och samhällsbyggnad. Vi har även hämtat mycket information från våra undersökande samarbetspartners i andra nätverk som Skona Göteborg, Stoppa Västlänken Nu och föreningarna Trädplan Göteborg och GKMA.

Hör gärna av dig till oss om du har mer information (med länkar och källor) som berör Västlänken. Kontakta info@folkinititativet.se eller besök vår Facebookgrupp. Vi uppdaterar kontinuerligt med senaste nyheterna!

Läs mer om Västlänken