Västlänken ökar redan höga halter av luftföroreningar

Närmare 100 000 göteborgare kan komma att bli utsatta för ökade föroreningshalter av avgaser och damm från byggandet av Västlänken. Den bedömningen gjorde Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum maj 2014. Bilden är hämtad ur rapporten ”Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekterna av Västlänken i Göteborg”. Länsstyrelsen stoppade planerna på 240 nya bostäder i kvarteret Tändsticksfabriken i stadsdelen Kallebäck på grund av Västlänken.

Luftföroreningarna i Göteborg ligger redan innan bygget för högt på många platser enligt riktvärdena. Göran Värmby, f d miljöchef, Göteborgs stad, skriver i mars 2017 att:

Skeppsbron, Haga, Linnéplatsen och Kallebäcksmotet – områden med många bostäder som tidigare klarat gränsvärdena – kommer att få överskridanden av gränsvärden vilket är fullständigt oacceptabelt.

Dessutom får betydligt större områden än vad som tidigare beräknats vid Centralen, Korsvägen, Järntorget och Olskroksmotet kvävedioxidhalter som överskrider normvärdena. Inte bara boenden utan även tusentals turister kommer att utsättas för höga otillåtna halter under många år på områden kring Liseberg, Universeum, Eklandagatan, Södra Vägen och Centralstationen.

Skadar de yngsta, äldsta och sjuka

Göteborgs Stad skriver så här: ”Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal akuta inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare. Generellt sett är hälsorisken på grund av luftföroreningar större för alla storstadsbor än för landsbygdens befolkning.”

Antalet förtida dödsfall i Sverige på grund av luftföroreningar kan räknas i tusental, vilket i Göteborgs fall medför en förkortad medellivslängd med flera månader. Främst yttrar sig effekterna genom ökat antal hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Ännu fler är de som besväras av dålig lukt från luftföroreningarna, och en annan vanlig negativ effekt är irritation i luftvägarna.

Luftföroreningar kan:

  • orsaka irritation på våra slemhinnor
  • orsaka symtom från nedre luftvägarna hos barn
  • ge upphov till nedsatt lungfunktion, astma- och bronkitsymtom
  • ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar
  • innehålla cancerframkallande ämnen
  • påverka medellivslängden i befolkningen.

Källa: Göteborgs Stad

Rapport från Trafikverket om luftmiljön

I rapporten ”Påverkan på luftmiljön från byggandet av Västlänken” kan man på sida 27 (figur F2) se vilka områden som redan idag överskrider gränsvärdena för utsläpp. De är de grönmarkerade prickarna. Under dessa prickarna kan man ana Västlänksbyggets röda prickar som alltså innebär ytterligare överskridande av utsläpp.

De redan idag hårt belastade områdena får alltså ytterligare sämre luftkvalitet och helt nya områden blir utsatta. Här finns flera områden med sk ”känsliga miljöer” som skolor och förskolor. Den omdirigerade trafiken och köerna kommer försämra luften ytterligare. Hur mycket har vi inte hittat siffror på ännu.

Om inte Västlänken bidrar till att enormt många fler ställer bilen och tar tåget så har det skapats enorma mängder luftföroreningar som kostat liv i onödan.

Betongproduktion – en miljöbov

Betongproduktion är en av de värsta miljöbovarna. Det skapar enorma mängder växthusgaser i byggfasen för varje ton betong som skall produceras.

Produktion av tunnlar i lera kräver många gånger mer betong och armeringsjärn än tunnlar i berg då dessa tunnlar skall klara av en hög belastning från jord och lera som ligger ovanpå och vid sidorna. Det gör att de blir både dyrare och mer miljöförstörande när de produceras och ca 40% av Västlänkens tunnel kommer ligga i lera. 

Enligt civilingenjör Kurt G Larsson genererar utsläppen från tillverkning av betong och armeringsjärn till Västlänkstunneln högre växthusutsläpp än hela den antagna minskningen av bilarnas utsläpp från länkens start 2028 till 2050.

 

Tillverkningen av betong och armeringsjärn för Västlänken skapar 350 000 ton koldioxid. Klimatnytta för Västlänken är cirka 80 000 ton.

Lastbilstransporter – en miljöbov

Förutom att Västlänken skapar utsläpp genom tillverkning av betong och armeringsjärn  skapar också massa- och byggtransporter enorma mängder hälsofarliga utsläpp och partiklar. För att klara att transportera all lera, sten och byggmaterial enligt Trafikverkets siffror krävs 1, 5 miljoner lastbilstransporter.

Dessa dagliga transporter som sker nära både bostadshus, arbetsplatser, skolor och dagis varje dag vardagar mellan 07 – 22 och helger 07 – 19.

Träd som renar luft försvinner med Västlänken

Man kan undra vad som blir grönare när man gräver bort stora grönområden och tar ner de stora parkträden som renar Göteborgs hårt smutsade stadsluft? Hundratals träd inne i Göteborgs parker och grönområden skulle behöva tas bort för att bygga Västlänken. Det är ett stort ansvar att ta ner fullt friska stadsträd och något man bör tänka noga över. De renar effektiva luften från utsläpp och partiklar.

Trafikverket har ännu inte redovisat siffror för de negativa hälsoeffekterna som skulle uppstå när dessa effektiva och kostnadsfria luftrenare försvinner.

Enligt ett underlag från miljöorganisationen Trädplan (s 6)  ökar trädens förmåga att ackumulera kol från atmosfären, som koldioxidfällor, kontinuerligt med trädstorleken. Ett stort gammalt träd renar luften upp till 70 ggr mer än ett mindre träd. Och det tar årtionden, kanske upp till 100 år innan träden blir riktigt effektiva. De träd som hotas är i vissa fall över 200 år.

Kan då byggets miljöskuld räknas hem? Bygget kräver stora mängder lastbilstransporter varje dag i 10 – 15 års tid. Det skapar långa köer pga alla trafikomläggningar och indragen kollektivtrafik. Cementproduktion till betongen i tunnlarna och armeringsjärn skapar i sig enorma utsläpp. Allt detta i kombination med att Västlänken minskar antal tåg som kan trafikera Göteborgs central och att fordonsavgaser blir renare gör att Västlänken verkar vara en synnerligen dålig klimatsatsning!