Skador på natur- och kulturmiljöer

Utsatt område – Göteborgs innerstad

Kartan är hämtat från Trafikverkets kontrollprogram för luftkvalitet (sidan 2). Den visar influensområdet för grundvatten. Det är det område som kan komma att påverkas när man spränger och gräver ut för Västlänkens 6 km långa tunnel. Miljoner ton med lera, sten, jord kommer att tas ur marken under Göteborg.  Det skapar enorma hålrum och Trafikverket kan inte kontrollera hur vattnet rinner inom influensområdet. Även om de kan återföra vatten så syns inte skadorna förrän det är försent.

Vi vet redan idag, innan projektet påbörjats, att den har en negativ samhällsnytta. Enligt Trafikverkets egna beräkningar får man tillbaka mindre än vad man betalar och Västlänken riskerar strypa kapaciteten på Göteborgs centralstation. Det vore vansinne att fortsätta.

Skador på byggnader med kulturhistoriskt värde och byggnadsminnen

Denna karta visar fastigheter med särskilda kulturvärden som Trafikverket har listat som inom riskzonen för påverkan av sänkt grundvatten.

Blå = Byggnadsminne 66 st
Orange = Byggnader med kulturhistoriskt värde 495 st
Röda = Andra byggnader av intresse, tillagda av Stoppa Västlänken Nu  7 st

Kartan är skapad av: Stoppa Västlänken nu
Källa:  Underlagsrapport PM kulturhistoriskt värdefulla riskobjekt – bebyggelse
TRV 2016/3151 2016-02-10

 • Residenset

 • Skansen Lejonet

  Foto: Fred Pettersson

 • Liseberg

 • Feskekôrkan

 • Eckersteinska huset Haga

 • Landeriet Johanneberg

  Foto: Hesekiel

Både fastigheter och naturområden riskerar alltså att drabbas av bygget av Västlänken. Längs sträckningen finns delar av Göteborgs äldsta historia. Vilka byggnader som drabbas ser du i stycket ovan.

Fastigheter som inte står på berg inom influensområdet (blå linje på kartan) riskerar sättningsskador när grundvattnet rinner ner i öppna schakt och tunnlar. Linnégatan drabbades av just detta när man gjorde ledningsomläggningar som ändå är en västanfläkt i jämförelse. Flera fastigheter fick till slut rivas och det projektet går ändå inte att jämföra med de jätteschakten som behövs grävas för Västlänkens tunneln och service- och arbetsstunnlar. Enorma mängder vatten kommer att rinna nya vägar varje dygn innanför den blå sträckningen – frågan är bara hur mycket och vilka områden drabbas värst?

Skador kan uppkomma tiotalet år senare och det blir då svårt för fastighetsägare att långt senare hävda att det berodde på just Västlänken. Försäkringsbolag är inte så villiga att ta sådan skador och få har i efterhand fått Trafikverket att betala skador i liknande fall. Trafikverket skriver själva såhär:

Vi vill vara tydliga med att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Avgörande är om vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet… Det är du som drabbats av en skada som har bevisbördan…Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Skador på grönområden, parker och träd

 • Hagaparken

 • Näckrosdammen

En sänkning av grundvattnet riskerar även drabba parker och grönområden. De har under århundraden vuxit upp i samklang med det grundvatten som finns. Försvinner vattnet tynar träd och buskar bort. Frågan är bara vilka grönområden inom influensområdet som drabbas?

 • Hur beräknar man kostnader när stadsträd och buskar börjar tyna?
 • Hur påverkar det biodiversiteten, alltså den biologiska mångfalden i staden?
 • Hur påverkar det stadens gröna lungor som fångar upp mycket av CO2?
 • Om vi hotar våra parker hur kan vi då hävda att vi arbetar för en mer hållbar framtid?
 • Skulle verkligen Västlänken leda till att så många resande valde tåget istället för bilen att det motiverar skador på fastigheter, kulturminnen och stadens gröna miljöer?

Vi har sett att kapaciteten på Centralen minskar om Västlänken byggs, så hur motiverar stadens ansvariga politiker de enorma CO2 utsläppen och hälsoskadliga partiklar som bygget genererar? Och när bilarna släpper ut mindre och mindre avgaser borde det ju ta ändå längre tid att på pappret ”räkna hem” denna miljöbov. För i verkligheten bidrar den inte med grön samhällsnytta.

Vi har många frågor politikerna aldrig klarar av att svara på.

Miljökonsekvensbeskrivning

Göteborgs Stad genomförde 2014 en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver påverkan och konsekvenser av Västlänken. På sida 13 och framåt kan man läsa om de allvarliga konsekvenser som en byggnation i området kring Haga skulle medföra. En byggnation som inte bidrar med någon nytta. Stationen anläggs här då det ändå finns ett stort schakt här pga av att detta område består av lera. Dessa ord yttrades av dåvarande ansvarig tjänsteman för stationen i Haga på en fråga av Caroline Thelning i samband med trädflytten i Hagaparken.

Detaljplaner Västlänken: Miljökonsekvensbeskrivning – kompletterande samråd (Göteborgs Stad, Västra Götalands län)