Västlänken – Parker och byggnader förstörs

 

Byggandet av Västlänken kommer skapa stora hålrum under Göteborg. Detta gör att grundvattennivån sänks, vilket leder till skador på byggnader och grönområden. Konsekvenserna kommer troligtvis inte visa sig på många år.

Vid anläggandet av Västlänken kommer miljoner ton med lera, sten och jord tas ur marken under Göteborg. Detta skapar enorma tomrum. Varken Trafikverket eller deras underleverantörer kan kontrollera hur vattnet rinner genom de drabbade områdena. Konsekvensen blir att grundvattennivån sänks. Den sänkta grundvattennivån resulterar i att parker och grönområden i centrala Göteborg riskerar att torka ut och dö.

Byggnader som ligger i riskzonen kan sjunka ner i marken och i värsta fall tvingas rivas. Närmare 500 byggnader och fastigheter med kulturhistoriskt värde och mer än 50 byggnadsminnen ligger i riskzonen.

När grunden inte längre är stabil börjar golven att luta, dörrarna kärva, fönster går inte att öppna och det blir sprickor i fasaden. Sättningsskador är också en vanlig orsak till att avloppsrör brister – och grundvattnet börjar krylla av bakterier, säger grundläggningsexperten Wilhelm Delfs.

När man utförde ledningsomläggningar på bland annat Linnégatan tvingades man riva flera byggnader på grund av just sänkt grundvattennivå. Och det var ett litet projekt i jämförelse med Västlänken. Skadorna, både på grönområden och fastigheter, kan ta flera år att upptäcka. Att få ersättning för skador på exempelvis byggnader kan dessutom visa sig bli svårt.

”Vi vill vara tydliga med att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Avgörande är om vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet […] Det är du som drabbats av en skada som har bevisbördan […] Trafikverkets beslut kan inte överklagas”, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Flera av Göteborgs viktigaste kulturarv, som Feskekôrkan och Liseberg, kommer med stor sannolikhet påverkas, liksom stora delar av våra parker och grönområden. Frågan är om det är värt att utsätta våra grönområden och byggnader för denna typ av skador och påfrestningar för ett byggprojekt som gör mer skada än nytta?

Läs mer om hur byggandet av Västlänken skadar miljön

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur byggandet av Västlänken kommer påverka våra byggnader och parker. Svaret är ödeläggande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel fyra av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.